четвер, 22 лютого 2018 р.

Про складні випадки наголошування слів

Найчастіше порушують наголос у словах новийвипадоксередина,              ненависть,

текстовийфаховийСлово 
випадок у літературній мові завжди мало і має тільки 
один наголос  на першомускладіВоно належить до 
цілої низки подібних щодо   творення слів з наголосом 
на префіксі ви-:  вибалоквиняток,виростоквиселоквисновок тощо.
 Отже,наголос випадок неприродний для української мови.Слово ненавистьа також усі похідні від нього (ненависний,ненавидітиненавиджу й ін.) у літературній мові мають наголосна складі -на-. 
Текстовий і фаховий наголошують за зразком прикметниківщопоходять від односкладових іменників лісовийльодовий,сніговийцеховий (від ліслідснігцех тощо).


Іменникищо в множині змінюють наголосу сполученні зчислівниками два (дві), тричотири зберігають наголосоднини: озеро — озера, але два (тричотири) озера;дерево — дерева, але два (тричотири) дерева;жінка — жінки, але дві (тричотири) жінки;  острів — острови, але два (тричотири) острови.


Наголос на 1-му складі
дОгматкИдативИпадокрАзомрОзвідкавІршівІршів,прИповідкаОленьспИнацАринанемає чАсущИпцігрОшей,дрОвазОзлафОльгакУрятинабУдемодОлішнійпІдлітковий,дОнькарЕшетозАгадка


Наголос на 2-му складі
фенОменвезлАгенЕзисзавдАнняабИ деаджЕ,абИколиабИяк,
анІжрондО (шрифт), рубЕльрукОписправОпис,перЕбіг (подій),
пізнАнняновИйщавЕльборОдавкавимОгавітчИмграблІ, 
дочкАзубОжітизубОжілийфартУхподУшкапозАторік,тріскОтняваненАвидітидобУтокквартАлналИгачдичАвіти,чорнОземчорнОсливоптОвийотАманіндУстрія


На 3-му і  складі
розвязАннясільськогосподАрськийсторінкИ (множина),одинАдцятькіломЕтрідемОберемОідетЕасиметрІя,бюлетЕньнавчАнняпсевдонІмкропивАболотИстийваловИй,ветеринАріяінженЕріямозолИстийназдогАднекролОгосокА,каталОгбюлетЕньрукопИснийкулінAрія


Подвійний наголос
пОмИлказАвждИназАвждИправОпИснийпрОстИйслІзьмИ,рОзбІр,  бАйдУже кОрИсниймАбУтьпЕрвІснийтАкОж ТОЩО.


Два наголоси у словах
рАботоргІвляпривАтнорабовлАсницькийНемає коментарів:

Дописати коментар